วิทยุออนไลน์

คุณกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz
Play
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
รายการของวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz